974. Poselství Ježíše ze dne 17. listopadu 2013 v 14:00.


PŘICHÁZÍM, ABYCH OBNOVIL ZEMI, VYSVOBODIL ČLOVĚKA Z JEHO TRÁPENÍ, ŽALU A HŘÍCHU


Má vroucně milovaná dcero,

chci, aby celý svět viděl Mě, svého milovaného Spasitele, Syna člověka, v celé mé slávě, aby byli vtaženi do mého milosrdenství.

Chci, aby všichni, a zvláště ti, kdo nevěří v Boha, Mě viděli a běželi ke Mně jako první. Jsou mým přednostním zájmem, a říkám jim toto: Neznáte Mě. Nevidíte Mě. Nechcete ve Mne věřit, ale Já vás miluji. Chci, abyste byli součástí mého království, abych vás mohl zahrnout všemi dary mého Nového ráje, mého nového světa, mého nového začátku. Chci, abyste vy, vaše rodiny, vaši příbuzní a přátelé byli jako jeden se Mnou a s celým lidstvem. Musíte čekat až do velké události, dne, kdy svět bude ozářen mými paprsky a utichne na patnáct minut. Až to spatříte a budete toho svědky, nesmíte se bát. Vězte, že má láska je božská a že se svět od toho dne změní k nepoznání.

Nesnažte se ode Mne utéct, protože přicházím s dobrými zprávami. Přicházím, abych obnovil zemi, vysvobodil člověka z jeho trápení, žalu a hříchu. Přicházím zničit veškeré zlo ve světě tím, že každému podám důkaz o své existenci. Až vám bude dán, musíte Mi umožnit připravit vás na věčný život, který jsem slíbil. Věčný život je životem, kde budete žít v těle i duši se Mnou, navždy. Vyvedu vás z vašeho trápení a odstraním bolest, kterou musíte snášet kvůli existenci Satana, a ten bude vypovězen navěky.

Neodmítejte Mě, protože vás nechci ztratit. Jsem vaše spása. Jsem Pravda. Jsem váš milovaný Ježíš Kristus a konečně se už brzy dám poznat světu a zvláště těm, kteří ve Mne nevěří.


Váš Ježíš


zpět