968. Poselství Matky Spásy ze dna 10. listopadu 2013 v 15:20.


SPÁSA BUDE VAŠE JENOM SKRZE SMÍŘENÍ S BOHEM


Mé drahé dítě,

mou úlohou Matky Spásy je připomínat vám, co všechno jsem vám říkala už po celá staletí. Milujte jeden druhého, jako můj Syn miluje vás. Projevte soucit každému, a zvláště těm, kteří vás pronásledují. Poslouchejte, co jsem zjevila vizionářům v La Salettě a Fatimě a podrobně vše prostudujte. Velmi málo z pokynů, které jsem vám dala, jste splnili. Má varování nebyla brána v úvahu a důsledky zanedbání toho, co vám bylo dáno, se nyní stanou skutečností.

Když nebesa odhalují poselství lidstvu, je to jako komunikace s velkou kamennou pevností. Některá zjevení prosákla skrz a byla sledována. Mnohá byla prostě odložena těmi s malou vírou a pevnost se stala neproniknutelnou pro zásahy z nebes, dávaným vám k růstu víry a k setrvání v bezpečí Boží náruče.

Má úloha Spoluvykupitelky znamená, že moje moc proti ďáblu byla Bohem posílena způsobem, jakým mi dosud nebyla udělena. Nyní je také čas, kdy všechna oddanost ke mně bude nepřáteli mého Syna opatrně opouštěna. Bude-li mé uctívání ve spěchu odbýváno a má žádost o ochranu zemí před komunismem bude překroucena, potom má přání nedojdou naplnění. Od nynějška budu již zvláštností v oficiální patronaci obvykle nabízené mně, Matce Boží, v církvích mého Syna na zemi. Moje moc proti šelmě bude zbavována účinnosti odstraňováním mých obrazů, mého svatého růžence a dalších pobožností ke mně z mnoha katolických kostelů.

Potom bude z Božích chrámů odstraněna každá stopa po mém Synu, Ježíši Kristu, v přípravě na šelmu, která přijde a usedne na trůn v nejvyšším Božím chrámu. Pak bude změněn pravý smysl smíření s Ježíšem Kristem sdělením, že nadále už není třeba prosit Boha o odpuštění hříchů, vedete-li dobrý život. Lidé začnou věřit svým vlastním názorům na to, co je dělá v Božích očích dobrými. Ale nesmíte nikdy zapomenout, že spása, dar každému jednotlivému hříšníku na světě, nemůže být nikdy vaše, dokud nejdříve nepoprosíte Boha o odpuštění. To je jádrem smlouvy, získané pro lidskou rasu smrtí mého Syna na kříži. Ježíš Kristus získal pro svět spásu od hříchu a dar věčného života. Abyste obdrželi tento dar, musíte Boha prosit o odpuštění svých hříchů.

Spása bude vaše jen skrze smíření s Bohem.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět