964. Poselství Ježíše ze dne 7. listopadu 2013 v 18:35.


VŠECHNY PŘEVRATY, KTERÉ UVIDÍTE, BUDOU SVĚDČIT O PRAVDIVOSTI PROROCTVÍ, DANÝCH MÉMU MILOVANÉMU JANOVI V KNIZE ZJEVENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

čas pro nový začátek je blízko. Zatímco budete i nadále pociťovat Velké soužení, stane se mnoho událostí.

Nepřátelé v mé církvi se budou snažit bez nejmenšího studu říkat, že nová jednotná světová laická církev, která přivítá všechny hříšníky a všechna náboženství, je schválena Bohem. Když tito v mé církvi přivítají laický svět, nebudou už dále následovat Pravdu. Když jste mým věrným následovníkem, vaše víra se projeví ve vašich skutcích a práci. Když jste moji, zůstanete věrni Božímu Slovu. Když se přidržíte mého Slova, budete poslušní ve všem, co jsem vás učil. Když nejste ode Mne, budete proklínat vaše bratry a sestry. Když nejste ode Mne, budete nenávidět ty, kdo jsou ode Mne. Když si myslíte, že budete mít věčný život bez toho, že byste si jej zasloužili, tak se velmi mýlíte.

Říkáte-li, že hřích je přirozený a že jen spravedlivý a čestný Bůh by každý hřích odpustil, tak je to pravda. Ale pokud věříte, že věčný život je vaše přirozené právo a že nemusíte nejdříve činit pokání, pak popíráte Pravdu. Miluji každého jednoho z vás. Nikdy bych nebyl krutý, nevlídný, surový, hrubý, ani bych neublížil žádnému Božímu dítěti. Ale neotevřu nikdy dveře do mého království žádnému hříšníkovi, pokud neprojeví skutečnou lítost za svá provinění. Když vás povedu ke spáse, otevřu každé dveře, abych vás mohl přivítat v Poslední den. Mnoho dveří se již teď otevírá, ale málo vás jimi vstupuje. Nikdo z vás nevstoupí do mého království, pokud nebude poslušný mého Slova, daného vám ve svatých evangeliích. Vaše víra musí být čistá. Vaše láska k bližnímu musí být ryzí a vaše poslušnost vůči mému Slovu vám přinese dar věčného života.

Mnozí, kteří se nazýváte křesťany, jste nevěrní mé církvi. Přijímáte Mě ve svatém přijímání se zčernalými dušemi. Ignorujete má učení a schvalujete hříchy, o kterých si myslíte, že jsou ve vašich očích nevýznamné. Zlým jazykem šíříte lži o jiných a mnohé odsuzujete v mém svatém jménu. Byla vám dána Pravda ve svatých evangeliích, přesto neděláte, co vás učí. Má láska k vám znamená, že i když mnozí z vás si nezaslouží spásu, kterou jsem dal lidstvu skrze svou smrt na kříži, přesto vám všem dám příležitost uvidět Pravdu během mého Božího milosrdenství, až přijdu před vás, abych vám pomohl se rozhodnout, zda přijmete můj dar, nebo ne.

Všechny převraty, které brzy uvidíte, budou svědčit o pravdivosti proroctví, daných mému milovanému Janovi v Knize Zjevení. Až uvidíte církev vstoupit do spojení s laickým světem, budete vědět, že nadešel čas pro moji misi shromáždit duše celého světa.


Váš Ježíš


zpět