946. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2013 v 17:48.


ROZKOL V MÉ CÍRKVI NASTANE V NĚKOLIKA ETAPÁCH


Má vroucně milovaná dcero,

jděte všichni do světa a šiřte evangelia, protože to bude nutné udělat dříve, než začne opravdové pronásledování mé církve.

Musíte veškerou svou důvěru vložit ve Mne a utěšit se vědomím, že až přijde ten Velký den, budete v mžiku oka vyzdviženi, tělem i duší, do mé náruče. Proto musíte s láskou a trpělivostí připomínat světu má učení. Připomeňte lidem, že hřích existuje a bude odpuštěn, ale nejdříve Mě musí o odpuštění prosit. Nehledě na to, že se říká, že hřích je druhou přirozeností člověka, musí vědět, že jako Boží děti musí pokaždé prosit o usmíření, bez ohledu na to, jak nepatrné se jim jejich hříchy mohou zdát. Hřích je to, co vás odděluje od Boha. Čím víc hřešíte, tím víc se stanete temnější, tím víc utrpení pocítíte a budete tak neklidní, že nic než má milost nezmírní vaši bolest nebo nepřinese skutečný pokoj.

Vězte, že až začne vláda kacířství, ti, kdo se do ní zapojí, budou cítit hroznou samotu a zoufalství. Přesto bude vnějšímu světu všechno připadat jako pro církev přijatelné. Zatímco vy budete vnitřně bojovat, veškeré vnější rituály, vedené ve jménu jednotné světové církve, vás zneklidní. Během šesti měsíců od představení kacířství v mé církvi, mnozí, kdo ignorovali mé volání, uprchnou a vyhledají ty, kdo zůstali věrni mému svatému Slovu. Pak se má armáda rozšíří, rozroste a shromáždí zbytky ze všech křesťanských církví a bude bojovat s duchem zla.

Rozkol v mé církvi nastane v několika etapách. První etapou bude, když jen ti, kdo Mne opravdu znají a rozumějí pravdě svatých evangelií, se rozhodnou, že nemohou přijmout lži v mém jménu. Druhá etapa přijde, až lidem budou odepřeny svaté svátosti tak, jak byly zavedeny. Třetí etapa nastane, až mé církve budou znesvěceny, a tak moji posvěcení služebníci konečně pochopí pravdu obsaženou v Knize Zjevení.

Moji proroci nelžou. Nemají rádi to, o co byli požádáni, aby dělali. Zjevují pouze mé svaté Slovo a to, co jim bylo nařízeno učinit svatou vůlí mého Otce. Znamení, že přišel poslední prorok – jediný, který má dnes svolení z nebes připravit svět na Druhý příchod – jsou nyní zde. Když pochopíte, že proroctví daná světu z nebes, mají posílit vaši víru a zajistit, abyste zůstali věrni mému svatému Slovu, pak je přijmete. Až se stanou tak, jak byly zjeveny, pak budete znát Pravdu.

Buďte připraveni. Buďte v pokoji, protože Já kráčím se všemi, kdo se nyní shromažďují, aby zformovali moji armádu zbytku na zemi.


Váš Ježíš


zpět