918. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2013 v 17:08.


PŘI SVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU BUDU SOUDIT KAŽDOU OSOBU, ZŮSTÁVAJÍCÍ NAŽIVU V TOMTO ČASE NA ZEMI, PODLE TOHO, CO UDĚLALA PRO SLÁVU BOŽÍ


Má vroucně milovaná dcero,

když jsem řekl, že přijdu znovu, abych soudil živé a mrtvé, myslel jsem právě to. První soud musí být naplněn a tím myslím, že při svém Druhém příchodu budu soudit každou osobu, zůstávající naživu v tomto čase na zemi, podle toho, co udělala pro slávu Boží. Můj soud bude tvrdý, protože veškeré mé milosrdenství již bylo v této fázi vylito na zemi.

Vy, kteří zůstanete vzpurní až do konce tím, že Mě odmítnete – přestože vám bude Pravda zjevena, budete ode Mne odvrženi. Nikdy nepřijmete moje milosrdenství, bez ohledu na to, jak naléhavě prosím o vaši spásu. Vaše odmítnutí a nenávist ke Mně vám přinese věčné utrpení a budu pro vás ronit hořké slzy plné smutku. Ach, jak budete toužit po pohodlí země, i když jste tam marnili svůj čas bezbožnou honbou za hříšnými potěšeními a mocí a kde jste utiskovali ostatní. Země vám bude připadat jako toužebný ztracený ráj, až budete křičet v hlubinách temnoty o moji pomoc.

Vy, kteří Mě milujete, ale vaše duše byly zkaženy hříchem, nesmíte mít strach, protože vás zahltí mé milosrdenství, když o to poprosíte. Všichni hříšníci budou spaseni, jakmile se vykoupí v mých očích, bez ohledu na závažnost jejich hříchů.

Živí, v mé přízni, budou vyzdviženi do mého slavného ráje. Bude to každý hříšník, každého vyznání, každé rasy, který volal ke Mně, svému Spasiteli, Synu člověka a všichni ti, kteří Mě poprosí, abych je zachránil.

Vzkřísím mrtvé, ty, kteří byli očišťováni v hlubinách očistce, stejně jako ty, kteří trpělivě vyčkávají v nebi na příchod toho slavného dne. Zbytek bude vyhnán.

O vašem čase na zemi bylo rozhodnuto mým Otcem a tento den Mi stále není znám, ale řeknu vám toto. Vy, z této generace, budete shromážděni a vzati do mého Nového ráje, až se nebe a země stane jedno. Byl vám dán čas na přípravu, tak jej dobře využijte, abyste mohli mít věčný život a sdílet jej se svými milovanými. Nyní vás prosím, zasvěťte Mi každého milovaného, svou rodinu, své přátele a vaše národy, abych je mohl pokrýt ochranou své drahocenné Krve.


Váš Ježíš


zpět