899. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2013 v 11:08.


VYBRAL JSEM SI DVANÁCT PROSTÝCH MUŽŮ, NEVZDĚLA-
NÝCH A NEZNALÝCH PÍSMA SVATÉHO, KTEŘÍ BYLI CHUDÍ RYBÁŘI


Má vroucně milovaná dcero,

když jsem chodil po zemi a vstupoval do Božích chrámů, abych odhaloval Pravdu, bylo se mnou nejdříve zacházeno s trpělivostí. Mnoho kněží bylo ohromeno Mnou a tím, co jsem znal, skromný Syn tesaře. A tak pozorně poslouchali, když jsem vysvětloval víc, než by se očekávalo od nich, jak bylo stanoveno v Knize mého Otce.

Od svých dvanácti let jsem věděl, jaká byla má mise, a začal jsem zvolna, neodhaloval příliš mnoho, dokud nepřišel ten správný čas. Věděl jsem, že musím svět připravit na příchod Spasitele. V krátkém čase jsem také poznal, že církev mého Otce na zemi Mě odmítne a řekne, že jsem podvodník.

Vybral jsem si 12 prostých mužů, nevzdělaných a neznalých Písma svatého, kteří byli chudí rybáři. Proč jsem to udělal? Věděl jsem, že poznání, které jim předám, bude přijato tak, jak bylo. Bez jakékoli předchozí znalosti Písma svatého by proto neporovnávali má učení s Písmem svatým a důkladným zkoumáním by se v nich nesnažili najít chybu. To by znamenalo, že by mnoho z nich nesebralo odvahu šířit Pravdu. V církvi vysoce postavení se jim posmívali a tvrdili, že ti neznalí muži nebyli hodni, aby si je Bůh přes ně vybral, aby šířili jeho svaté Slovo. Nepochybně, s jejich duchovním vzděláním a pozicí v Boží církvi, by si Bůh vybral svou církev k prorokování dobrého Slova. Nedokázali pochopit, že si Bůh vybírá pouze pokorné a nevzdělané, a to proto, že se nepřou. Nezpochybňují a nemají strach z odmítnutí, neboť neznají nic lepšího. Mějte na paměti, že Bůh si nevybírá ty, kteří se vyvyšují nad jiné. Tak by tomu nikdy nemohlo být.

Proto jsi ty, má dcero, nejvíce nenáviděna v mé církvi na zemi. Proto trhají na kousky má poselství a zesměšňují je. Proto se ti posmívají, protože tě nepovažují za hodnou šířit mé svaté Slovo. Jak Mě trápí. Nenávist, kterou uvidíš, bude ovlivněna zejména katolickou církví. Nikdy nepřijmou, že může být poslán prorok, který nemá znalosti nejsvětější Bible nebo mého učení. Řeknou, že šíříš kacířství. Říkají to proto, že jsou tak vzdáleni od mého učení, že začali věřit svým vlastním lžím. Věz, že můj prorok pro konec časů byl poslán, nikoli vybrán, neboť tak to nemohlo být, protože tato poslední mise byla vytvořena mým Otcem, který posílá pouze svoje vlastní.

Varuji ty, kteří se Mi posmívají znevažováním těchto poselství - mého svatého Slova, musíte ke Mně přijít, teď, při svaté adoraci, ihned, každý den, dokud neuslyšíte můj hlas. Pouze pak vás mohu vzít a ukázat vám, co od vás potřebuji v tomto rozhodujícím čase vaší služby Bohu.


Váš Ježíš


zpět