781. Poselství Ježíše ze dne 28. dubna 2013 v 17:40.


SLOVA, KTERÁ VÁM ŘÍKÁM DNES, USLYŠÍTE JEŠTĚ JEDNOU V POSLEDNÍ DEN. PŘIPOMÍNEJTE SI JE.


Má vroucně milovaná dcero,

přicházím tě v tomto čase varovat před zradou těch, kdo jsou v této misi kolem tebe. Mnozí budou nuceni obrátit se k této práci zády a ty nesmíš nikdy běhat za nimi. Já jsem se nikdy nevnucoval těm, kteří Mě pronásledovali. Místo toho jsem nabídl sama sebe, jako beránek vedený na porážku, abych zachránil duše.

Všímejte si teď, jak ustanovení falešní proroci, nachystaní Satanem, budou brzy vzati do náruče těch, kteří říkají, že jsou služebníky Boha. Jejich proroctví, všechna popírající Pravdu, budou použita na tvé zostuzení. Ať si nikdo ani na vteřinu nemyslí, že má poselství daná světu k přípravě duší na můj Druhý příchod, nebudou roztrhána na kusy.

Má dcero, tyto překážky musíš přehlížet. Tvou poslušností tě učiním silnější, neboť čas ti není nakloněn, abys zajistila, že se milosti, které vylévám na lidstvo, dostanou všem.

Moji praví proroci většinou neznají Písmo svaté, nebo proroctví, dávané světu mým milosrdenstvím. Nepotřebují citovat výňatky z Bible svaté, protože to po nich nežádám. Moje Slovo je dáno takové, jaké je. Moje Bible svatá je posvátná. Vytrhávat z ní pasáže, k podpoře nějakého Božího zjevení, není dovoleno. Když je poselství dáváno Mnou, prorok píše, co diktuji, a nikdy není žádán, aby opakoval výňatky dané světu mými apoštoly.

Jsem větší než všichni, kteří Mi slouží. Moje Slovo je svaté. Mé dary vám jsou dávány, abyste připravili vaše duše, a proto všem pravým prorokům jsou dány modlitby, které rozněcují touhu sjednotit se s mým srdcem.

Pronásledování, které budeš snášet, bude pokračovat a zhorší se. A právě tehdy, když si budeš myslet, že už nemůžeš dál, dokážu světu moji Boží přítomnost. Trp s důstojností, moje maličká. Nebraň mé Slovo, bez ohledu na to, jak tě to bude pokoušet, dokonce ani tehdy ne, když ti předloží zlé lži.

Ti, kteří Mě znají, budou také vědět, kdy slova nepřicházejí ode Mne, neboť Já sídlím v jejich srdcích. Přesto, Satan je tak vychytralý, že Mě může napodobit - s jedinou výjimkou. Nebude moci nikdy připustit, že jsem přišel v těle, nebo že mé Tělo je přítomno v nejsvětější eucharistii.

Můj Duch nyní vzrůstá a bude se neustále pozvedat proti silám zla. Všichni démoni do jednoho budou usmrceni mými anděly, než nastane Poslední den.

Moje Slova, která vám říkám dnes, uslyšíte ještě jednou v Poslední den. Připomínejte si je.

Já jsem začátek a konec. Přicházím, jak jsem slíbil, přinést vám věčný život. Povstaňte všichni, kteří ve Mne věříte a přijměte Pravdu. Pojďte ke Mně. Ať vůle mého Otce panuje v novém nebi a na nové zemi. Radujte se, neboť přináším mír a jednotu všem, jejichž jména jsou v Knize živých. Má poslední smlouva byla naplněna. Má vláda přišla. Povstaňte a přijměte ruku Boží.

Den, kdy uslyšíte tato Slova, bude dnem, kdy budete znát Pravdu.

Nenechejte se oklamat, neboť jen Bůh a dary Božího zjevení vám mohou přinést lásku, pokoj a obrácení, které se ve světě rychle rozšíří skrze tato poselství. Ta jsou darem. Mají za cíl vám ukázat pravou cestu k vašemu oprávněnému dědictví. Přijměte je s laskavostí a díkůvzdáním ve svých srdcích.


Váš milovaný Ježíš
Spasitel lidstva


zpět