760. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2013 v 17:00.


BLÍZKO JE ČAS, KDY SE OBJEVÍ KOMETA, O KTERÉ JSEM MLUVIL, O NÍŽ LIDÉ BUDOU VĚŘIT, ŽE TO JSOU DVĚ SLUNCE


Má vroucně milovaná dcero,

hvězdy se brzy změní a blízko je čas, kdy se objeví kometa, o které jsem mluvil, a o níž lidé budou věřit, že to jsou dvě slunce. Lidstvo brzy uvidí úžasnou podívanou a uslyší zvuk hromu, a bude to vypadat, že se srazí dvě slunce.

Paprsky mého milosrdenství dopadnou na každou lidskou duši, včetně těch, které budou oslepeny Světlem – tak temné jsou jejich duše. Až odezní zvuk hromu, na zemi se rozhostí naprostý klid a ticho bude ohlušující. Nebude slyšet žádný zvuk – jen zvuk mého hlasu vtištěný do duší ubohých.

Budu jako paprsek slunce, který v očích hříšníků udělá jasně viditelným každičkou chybu, každý hřích a pláč beznaděje.

Nastane bědování a lidé ve svých srdcích zakusí hluboký pocit žalu, až stanou tváří v tvář stavu svých duší. Všechno potrvá patnáct minut a potom bude život pokračovat jako předtím, jakoby se zázrak nestal. V těch, jejichž duše byly zasaženy Pravdou, život už nemůže být a nikdy už nebude stejný. Budou pak následovat Mě, mé učení a obrátí se po miliardách.

Má poselství se stanou jejich každodenní potravou a spolu s mou nejsvětější eucharistií nebudou nic víc potřebovat. Stanou se tak silnými, že jim nic nebude stát v cestě, nic je neodradí nebo nezpomalí, jak budou kráčet v mé zbylé armádě k mému Novému ráji.

Ostatním bude řečeno, že Varování bylo způsobeno poruchou v pozemské atmosféře a bude to tak snadno vysvětleno. Ale bude to lež, neboť nechtějí přijmout Boží existenci. Kdyby to udělali, nebyli by schopni dokončit svůj plán k oklamání světa, aby přijal prázdné sliby antikrista.

Až budou Boží zázraky zakoušeny v tak velkém měřítku, vězte, že můj plán vzít lidstvo do království spásy je v konečném stádiu.

Jděte, moji věrní následovníci a vždy důvěřujte v můj slib zachránit všechny duše. Mé milosrdenství je velké a má moc je všemocná.


Váš Ježíš


zpět