754. Poselství Boha Otce ze dne 1. dubna 2013 v 17:22.


JÁ, VÁŠ MILOVANÝ OTEC, JSEM KONEČNĚ URČIL DEN PRO VAROVÁNÍ. JENOM JÁ ZNÁM TENTO DEN.


Má nejdražší dcero,

oběti, které jsem Já, váš milovaný Otec, kvůli lidstvu učinil, se chýlí ke konci.

Z mé čisté lásky ke svým dětem jsem vyzkoušel všechno, abych je zachránil od zla hříchu. V této době je v posledním stadiu bitva za záchranu mých dětí každé víry i rasy.

Kdo z vás se postaví za Pravdu, když vám byla přece dána už tak dávno? Kdo z vás přijme mé svaté Slovo, jak je vám předloženo v mé Knize Pravdy? Vy, kteří křičíte na mého proroka, budete umlčeni, aby mé děti byly schopné slyšet sladký hlas mého milovaného Syna, jak táhne duše do bezpečného přístavu, aby je připravil na Nový ráj na zemi.

Volám ke všem mým dětem, silným, slabým, zranitelným, nevědomým, i těm plných pýchy, které si myslí, že znají pravdu proroctví, slibovanou Mnou v běhu staletí, aby odpověděly na toto volání z mého nebeského království.

Já, váš milovaný Otec, jsem konečně určil den pro Varování. Jen Já znám tento den. Jen Já znám datum toho Velkého dne, kdy se můj Syn vrátí, aby si vyžádal království, které jsem Mu slíbil.

Den Varování, jenž je vám dán jako velký dar, rozdělí lidstvo na dvě poloviny. První polovina přijme velké milosrdenství mého Syna. Druhá polovina se bude skrývat a utíkat. Budou věřit, že mají sílu odporovat Božímu zásahu [seslanému] pro jejich záchranu. Co nevědí, je, že je budu pronásledovat až do Posledního dne, abych je zachránil od konečné hrůzy, ze které není návratu.

Mé děti, nebojte se Mě. Je to kvůli mé lásce k vám, že jsem dovolil poslední pronásledování, kdy zlo se nechá poznat takovým způsobem, jako nikdy dříve.

Všechny křesťanské církve budou v duchu sraženy. Některé zcela zničeny. Katolická církev bude trpět ze všech nejvíc, pro její současnou nákazu v samém srdci.

Tato choroba bude ničivá, ale církev založená mým Synem toto zlo přežije, ač většina z ní bude mimo Řím, protože Petrův stolec byl znesvěcen.

Povstaňte, vy všichni, kteří přísaháte věrnost mému Synu. Zůstaňte spolu a modlete se, aby nákaza nepohltila duše, které odevzdaly své životy mému Synu. Ó, jak budou pokoušeni novými zákony, o kterých uvěří, že byly diktovány z nebes skrze Římský stolec. Jak jejich srdce budou pukat žalem, až se rozpoutá chaos. Jak budou plakat, až posvěcení služebníci budou exkomunikováni po stovkách tisíců. Teprve pak budou vzpínat své paže a volat k mému Synu, aby je vedl.

Mé božství pokryje svět a shromáždí všechny mé děti do království mého Syna. Musíte očekávat toto volání a s vděčným srdcem přijmout tyto dary, dávané vám jako zbraně, které potřebujete, abyste bojovali proti bezbožnosti, která pokryje zemi v temnotě.

Tiší a pokorní srdcem, kteří milují Mě, svého Otce, a ti, kteří přijímají Božství mého jednorozeného Syna, Ježíše Krista, budou shromážděni první. Oni, jejichž jména jsou v Knize života, budou povoláni a budou panovat jako vůdcové, spolu se svatými, mezi dvanácti kmeny Izraele.

Vy, s vlažnými dušemi, budete pak osvíceni a vaše břímě bude těžší. Bude to vašimi modlitbami, že ostatní – kteří se přede Mnou skrývají – budou vzati pod střechu mé ochrany.

Šelma, která se krčí přede Mnou, nezíská tak snadno duše těchto mých dětí. Jakýkoliv čin milosrdenství, každý zázrak a každý zásah bude Mnou udělen, kvůli mým dětem.

Ti, kteří stojí mezi Mnou a mými dětmi, budou trpět strašným trestem. I když miluji všechny mé děti, nebudu váhat zastavit ty mezi vámi, kteří, kdybych jim to dovolil, by odcizili mé království, které naplním celou mou rodinou.

Mějte se na pozoru před mým hněvem. Neboť i když je krocen, a má trpělivost je velká, uvrhnu na zemi velkou pohromu, i když to bude znamenat zničení její velké části. Stejně jako choroba, která požírá lidské tělo, tak také zlé činy lidí proti svým bratrům zničí zdravé buňky. Když se tato choroba nezastaví a když neodřežu a neodvrhnu nakažené maso, nemohu celé tělo znovu uzdravit.

Bude to pouze neporušené, zdravé Tělo církve mého Syna na zemi, které může vstoupit do dveří mého nového království. Ti, kteří odolali pokušení odmítnout mého Syna, shledají lehčím stát se hodni spojit se jako jedno tělo do svazku s mým Synem. Bude jim dán věčný život a bolest už nebude.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět