728. Poselství Ježíše ze dne 8. března 2013 v 14:05.


BYL POSLÁN ROZLOŽIT MOU CÍRKEV A ROZTRHAT JI NA MALÉ KOUSKY


Má vroucně milovaná dcero,

Satan kypí vztekem proti mé církvi na zemi a jeho pustošení se dále rozšiřuje uvnitř jejích zdí.

Lstivý podvodník, který trpělivě čekal na svou příležitost, brzy vyhlásí svou vládu nad mými ubohými, nic netušícími, posvěcenými služebníky. Bolest, jakou jim způsobí, je pro Mne příliš těžká, abych ji nesl, a přesto, jeho vláda vyvrcholí v poslední očistě od zla v srdci mé církve.

Pečlivě manévroval, aby dosáhl své pozice, a brzy uvidíte jeho okázalé chování uprostřed jeho honosného dvora. Ze začátku bude svou pýchu, aroganci a posedlost sám sebou pečlivě skrývat před světem. Ve vnějším světě uslyšíte výdech úlevy, až zazní trubky a oznámí jeho mandát hlavy mé církve.

Mé Tělo je mou církví, ale nebude to Mně, Ježíši Kristu, komu bude přísahat svou věrnost, neboť pro Mne nemá žádnou lásku. Jeho věrnost patří šelmě, a jak jen se bude smát a vysmívat se mým posvěceným služebníkům, kteří ho budou podporovat.

On, který se odváží usednout v mém chrámu a který byl poslán Zlým, nemůže mluvit pravdu, protože nepřichází ode Mne. Byl poslán, aby rozložil mou církev a roztrhal ji na malé kousky před tím, než ji vyplivne ze svých hanebných úst.

Mé Tělo je mou církví. Má církev je ještě naživu, ale jen ti, kteří mluví Pravdu a drží se pevně mého svatého Božího Slova, mohou být částí mé církve na zemi. Nyní, kdy se ukáže poslední urážka vůči Mně, Ježíši Kristu, prostřednictvím Petrova stolce, konečně pochopíte Pravdu.

Kniha Pravdy, předpověděná Danielovi pro čas konce, nemá být brána členy mé církve lehkovážně, neboť u mých milovaných posvěcených služebníků vyvolá její obsah nevolnost, až si uvědomí, že mluvím Pravdu.

Falešný prorok – který se vydává za vůdce mé církve – je již připraven nosit roucha, která nebyla zhotovena pro něho.

Znesvětí mou nejsvětější eucharistii a rozdělí mou církev ve dví a pak znovu ve dví.

Bude se snažit zbavit úřadu věrné služebníky mého milovaného svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., jmenovaného Mnou.

Vykoření všechny věrné mému učení a předhodí je vlkům.

Jeho činy nebudou zřejmé hned, ale příznaky budou brzy zjevné, když se vydá získat podporu vlivných světových vůdců a těch, kteří jsou ve vysokých pozicích.

Až ohavnost zapustí kořeny, pak změny budou náhlé. Jeho oznámení o vytvoření sloučené katolické církve, spojením všech věrouk a ostatních náboženství, přijde brzy poté.

Bude stát v čele nového světového náboženství a bude panovat nad pohanskými náboženstvími. Přijme ateismus tím, že jej zbaví znamení hanby, o kterém řekne, že je spojeno s usilováním o takzvaná lidská práva. Všechno, co je v očích Boha hříchem, bude touto novou, všezahrnující církví, pokládáno za přijatelné.

Kdokoliv se ho odváží zpochybnit, bude vyhledán a potrestán. Kněží, biskupové a kardinálové, kteří se mu postaví na odpor, budou exkomunikováni a zbaveni svých titulů. Ostatní budou zastrašováni a pronásledováni spolu s mnoha kněžími, kteří se budou muset skrývat.

Vy, moji ubozí posvěcení služebníci, kteří nyní poznáváte můj hlas, prosím, slyšte Mě, když se pokouším vás dosáhnout, abych vám přinesl útěchu. Nikdy bych vás nežádal, abyste odmítli moji církev na zemi, neboť jsem to byl Já, váš milovaný Spasitel, kdo ji vytvořil. Nabídl jsem své Tělo jako živoucí oběť, abych vás zachránil. Byla vám dána odpovědnost svědčit v mém jménu, abyste zachránili duše těch, které poučujete a vedete.

Vše, co můžete dělat, je důvěřovat Mi a nadále Mi sloužit. Co udělat nesmíte, je přijmout jakékoliv učení, které vám bude předloženo a o kterém budete okamžitě vědět, že není v souladu s mým učením. Musíte dělat, co vám říká vaše srdce, ale vězte toto:

Tato doba vám přivodí hlubokou bolest, a hluboký žal, který zakusíte, až uvidíte, jak má církev bude znesvěcena a zanechá vás v pláči. Ale musíte rozpoznat lži, které vám budou nyní předloženy jako to, čím jsou – jako potupa mé smrti na kříži.

Toto zničení může mít za následek zhroucení struktury mé církve. Změny a úpravy budov spolu s novým chrámem postaveným pro novou světovou církev budou provedeny a umístěny v Římě.

Buďte si jisti, že stejně tak jako můj chrám bude znesvěcen, že Já, Ježíš Kristus, Spasitel všeho lidstva, budu zavržen a hozen do stoky.


Váš Ježíš


zpět