607. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2012 v 17:45.


CESTA DO MÉHO VĚČNÉHO KRÁLOVSTVÍ JE PLNÁ OSTRÝCH KAMENŮ A BALVANŮ


Má vroucně milovaná dcero,

ať si nikdo nikdy nemyslí, že může zůstat silný ve své víře, aniž by musel bojovat za pravdu.

Je mnoho překážek, které brání vaší víře v Boha, a jen ti, kteří vytrvají v modlitbě, si mohou udržet ve svých duších planoucí oheň lásky k Bohu.

Cesta do mého věčného království je plná ostrých kamenů a balvanů. Je to jako chůze naboso na míle daleko, kde pocítíte každou ránu, každou ostrou bolest, a kde klopýtnete na každém kroku. Proto i mnohé dobře smýšlející duše odpadnou, protože cesta je velmi namáhavá.

Když následujete Mne, tak vaše cesta bude vždy bolestná. Nikdy nebude snadná, dokud neřeknete: Ježíši, přijmi mou bolest, můj kříž a uzdrav mě.

Teprve potom shledáte snadnějším následování mé cesty do mého slavného království.

Ukřižování, každé jeho stadium, bude všemi, kdo milují Boha, zakoušeno až do posledního dne.

V čase předcházejícím mému Druhému příchodu křesťané a všichni, kteří milují mého Otce, Boha Nejvyššího, budou muset vytrpět trýzeň mého ukřižování.

Začne to obviňováním, že Bůh neexistuje. Já jsem byl odsouzen jako Syn Boží. Tentokrát bude zavrhován Bůh Nejvyšší. Všichni věřící budou bičováni a pronásledováni, až budou zavedeny pohanské zákony dávných dob. Třebaže mnozí lidé, kteří neznají cesty Pána, neuslyší takové hanebnosti – tak budou polapeni honbou za osobním potěšením.

Pak budou vyměřeny tresty těm, kteří se odváží projevit na veřejnosti věrnost jedinému pravému Bohu. Nebudou trpěni a budou se muset skrývat, budou-li chtít uctívat mého Otce.

Každodenní oběti mše svaté nakonec ustanou, jak bylo předpověděno, protože falešný prorok vyhlásí, že bude sloužena nová podoba mše, a řekne, že její stará forma je již nepatřičná.

Má přítomnost v nejsvětější svátosti bude zrušena a Boží děti už nebudou živeny chlebem života. A pak dopadne Boží ruka na bezbožníky, kteří se opováží říkat, že mluví v Božím jménu. Jejich oddanost šelmě ovlivní mnohé a ti povedou oklamané do žaláře temnoty.

Rozdělení bude vzrůstat, až se nakonec Boží děti budou muset rozhodnout. Buď půjdou za falešnou iluzí, kterou jim předloží falešný prorok, jenž řekne, že mluví ve jménu Boha, nebo budou následovat Pravdu.

Nikdy nevěřte, že budete dost silní, abyste odolali tlaku falešných kněží, reprezentujících šelmu. Jejich vliv bude velký. Bez mé pomoci budete v pokušení odvrátit se od mého učení.

Probuďte se dříve, než tyto časy přijdou. Volejte ke Mně o pomoc každý den.


Váš Ježíš


zpět