586. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2012 v 23:30.


TI, KDO SE DOŽIJÍ KONCE ČASU, NEZEMŘOU TĚLESNOU SMRTÍ


Má vroucně milovaná dcero,

je důležité porozumět tajemství, vztahující se na zmrtvýchvstání.

Když jsem zemřel jako člověk v těle, přemohl jsem vaši smrtelnost. Moje smrt vás nejen osvobodila od smrti, ale také od hříchu po smrti. Moje smrt na kříži vám poskytla dar nesmrtelnosti v mém novém království.

Protože jsem zemřel jako člověk, zemřel jsem tělesnou smrtí. Když někdo zemře, stane se nesmrtelným, je-li ve stavu milosti.

Když jsem vstal z mrtvých, udělil jsem tento dar těm, kdo jsou nyní v nebi, kteří zemřeli ve stavu milosti. V mém Novém ráji dostanou dokonalá, nesmrtelná těla. Ti, kdo budou na zemi, se stanou nesmrtelnými při mém Druhém příchodu v jediném okamžiku.

Až zazní polnice mého posla, mrtví budou vzkříšeni, stejně jako ti, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých, aby se těšili věčnému životu na tisíc let v mém novém království, zaslíbeném Mi mým Otcem. Je nazýváno Novým rájem, a vše, co bude smrtelné až do konce, pak už nebude.

Budete sjednoceni se Mnou, vaším Ježíšem.

Na smrti už nebude záležet, neboť už nebude existovat.

Nyní, když vám přináším dar mé konečné spásy, Mi musíte naslouchat.

Všímejte si těch, kdo jsou dnes, stejně jako byli za dnů Noe, v zajetí svých zábavou naplněných životů a přesvědčujte je, jak nerozumné by bylo nevšímat si znamení. Právě ve dnech proroka Noe byli v hrůze smeteni, když přišla potopa. Nedovolte, aby se to opět stalo.

Mým následovníkům byla dána vyčerpávající varování, ale bylo to k ničemu. Problémem je v tom, že ti, kdo Pravdu přijímají, se dávají do řeči s těmi, kdo ji nepřijímají, a to je ovlivňuje.

Musíte se držet dál od těch, kdo jsou pohané a modlit se za ně. Nebudete-li se jim vyhýbat, budete svedeni lžemi a nečistými duchy.

Ti, kdo se Mi vzpírají, se vzdálí z mé ochrany. Brzy shledají, že jejich zkažené životy je zvolna ovládnou. Potom Mě zcela potlačí a stanou se otroky lží. Zůstanete-li v jejich společnosti, tak i vy budete napadeni.

Potom se přistihnete, že se omlouváte, budete-li mluvit o Pravdě, Božím Slovu. Právě v této etapě jasně uvidíte propast ve vašem světě. Dar, který jste dostali od Ducha Svatého, vám dá okamžitě poznat, v jakém jsou nebezpečí.

Kdyby jen znali Pravdu, přiběhli by k vám. Neboť kvůli všem falešným bohům, které zbožňují, a kteří jsou vyrobeni z hmotných věcí stvořených Bohem, dělají stále tutéž typickou chybu. Zbožňují zázrak hmotných věcí, ale ignorují svého Stvořitele.

V nové éře pokoje budou mít mnohem víc a v naprosté dokonalosti. A přesto se odvracejí.

Budu je vždy milovat, ale jejich nedostatek lásky ke Mně znamená, že nevstoupí do nového života, který jsem pro ně stvořil.

Tento nový život byl stvořen a umožněn ze dvou důvodů.

Když jsem zemřel v těle, zničil jsem smrt. Když jsem vstal z mrtvých, dal jsem vám věčný život, kdy už tělo nemá nad vámi žádnou moc.

Toto je můj slib všem Božím dětem. Ti, kdo se dožijí konce času, nezemřou tělesnou smrtí. Jsou požehnaní. Budou okamžitě proměněni do dokonalých fyzických těl, v mystickém svazku s mým slavným Tělem.

Tehdy se setkají s těmi, kdo zemřeli v mé přízni, kteří budou vzkříšeni z mrtvých. Ti všichni budou žít v mém Novém ráji.


Váš Ježíš


zpět