574. Poselství Ježíše ze dne 3. října 2012 v 13:30.


NA KŘESŤANSTVÍ SE ÚTOČÍ Z JEDNOHO HLAVNÍHO DŮVODU


Já jsem tvým milovaným mystickým ženichem, Synem člověka, zrozeným z neposkvrněné Panny Marie.

Má vroucně milovaná dcero, každá hrůza, kterou jsem viděl v zahradě Getsemanské, když se Mi posmíval Zlý, se nyní ve světě odhaluje přímo před mýma očima.

Lidé všude ztratili svou víru. Bloudí v moři zmatku a ve stavu odpadlictví, dříve ve světě v tak velké míře nevídaném.

Láska jednoho k druhému zemřela.

Ohled k potřebám jiných už není považován za obdivuhodný povahový rys.

Chtivost, smyslnost a závist ovládá mysl mnoha lidí v tomto světě. Chladní v srdci si už neváží života jako takového a o vraždě si nemyslí nic. Je brána jako něco samozřejmého.

Na křesťanství se útočí z jednoho hlavního důvodu. Ten má ve vašich zemích umožnit snadnější zavedení zákonů, které schvalují hřích.

Posedlost falešnými náboženstvími a falešnými idoly je bezuzdná.

Má církev se hroutí a moji posvěcení služebníci ve své většině nezdůrazňují pravdu o věčném životě a o nebezpečí hříchu.

Nenávist, válka, chtivost, chlípnost, závist a sebeláska jsou úzce spojené v jediném falešném stavu, stavu, který nenese žádnou podobnost s Pravdou mého učení.

Tehdy, v zahradě Getsemanské jsem věděl, že dnešní generace nebude pohlížet na mou smrt na kříži jako na to, čím byla. To byla bolest, která drásala mé srdce jako meč.

Oběť, kterou jsem pro lidi učinil – vykoupit je v očích mého Otce, není dnes uznávána. Kolik toho jen zapomněli. Kolik jim toho nebylo řečeno. To vše má co dělat s hříchem tolerance, předkládaného světu jako dobrá věc.

Války a nenávist se šíří jako virus, protože jsou plánovány Zlým. Bolest mých následovníků bude sjednocena s mou bolestí, až budou svědky necudností, které budou chrleny představiteli vlád, kteří následují lži vtištěné do jejich duše Satanem.

Satan a jeho démoni jsou velmi mocní. Nevěřte nikdy ani na okamžik, že je snadné uvolnit sevření, kterým spoutali osoby, které jim dovolily vniknout do jejich duší. Nevzdají se snadno a zabrání duším obrátit se ke Mně, jejich Ježíši, o pomoc tím, že je učiní bezmocnými.

Tyto duše shledají, že je mučivé se modlit. Slova nebudou vycházet z jejich úst. K myšlenkám na Mne pocítí totální odpor. Ať se budou snažit jakkoliv, bude to vysilující úkol.

Vy, kteří říkáte, že jste dobří lidé, kteří neubližují jiným, ale nepřijímáte Mě, Ježíše, ve svých životech, vězte toto: Vy nejste následovníci Krista. Jestli ke Mně nepřijdete, nebudete moci být přijati do království mého Otce.

Vstup do království mého Otce vyžaduje přípravu. Satan se může pohybovat tak rychle, že může odvrátit pozornost duší a mnohé zastihnout nevědomé.

Tento čas velkého neklidu ve světě a nedostatku vědomí o mém Otci, Bohu Stvořiteli všech věcí, může vyústit jen do jediné věci.

Do katastrofy. Na svět budou vylity tresty, aby lidstvo zachránily, aby je očistily.

Odmítají-li lidé naslouchat, neuslyší Pravdu.

Pravda zachrání nejen jejich životy na zemi, ale dá jim věčný život.

Nedokážete-li přijmout Pravdu, bude to mít za následek smrt, jak těla, tak i duše.

Pro lidi nadešel čas, aby se rozhodli. Nemohu je nutit, aby Mě následovali. Neboť přes všechny dary, milosti a zázraky, které jim budou dány, se stále budou ode Mne odvracet.

Navzdory mému velkému milosrdenství si někteří ještě místo života zvolí smrt.


Váš Ježíš


zpět