554. Poselství Ježíše ze dne 16. září 2012 v 22:50.


VAROVÁNÍ GLOBÁLNÍM ELITNÍM SKUPINÁM, KTERÉ POMOCÍ SVÉ MOCNÉ ALIANCE TAJNĚ PŘIPRAVUJÍ KONTROLU NAD VŠEMI NÁRODY


Má vroucně milovaná dcero,

toto je varování globálním elitním skupinám, které pomocí své mocné aliance osnují spiknutí, aby připravili kontrolu nad všemi národy.

Vy, jejichž bohem je Satan, vězte, že vaše duše jsou zčernalé mrakem zla, kterým vás zamořil Zlý.

Jste ve velkém nebezpečí, přesto jste si zvolili uctívat ďábla, který chce ukrást vaše duše a mučit vás na věky.

Vaše plány diktovat, vládnout, kontrolovat a organizovat genocidu proti Božím dětem budou nejen zmařeny rukou Boha Otce, ale toto zlo bude obráceno na vás.

Budete tvrdě potrestáni za vaši zkaženost.

Hříchy, jimiž jste vinni, jsou Mi odporné a vaše nenávist a pohrdání lidmi, jimž tvrdíte, že jim sloužíte ve vašich vládách, vás zničí navěky.

Ta krátká chvíle, kterou si užijete, až uchvátíte otěže moci nad národy a zavedete krutý diktátorský režim, vám přinese věčný život v pekle.

Bude vám dáno mnoho příležitostí, abyste se obrátili zády k zlým skupinám elitní moci. Ale dávejte si pozor, protože dostanete jen málo času.

Nikdy nepodceňujte moc Boha. Nepodceňujte jeho hněv. Neboť i když je Bohem velkého milosrdenství, On, Bůh, můj Věčný Otec, je také Bohem, jehož byste se měli bát.

Jeho síla je všemocná. Jeho moc nad Satanem vbrzku vyvrcholí a vyžene šelmu a její pěchotu do jezer ohně.

Také vy budete uvrženi do pekla, pokud budete pokračovat v ničení Božího stvoření, Božích dětí.

Můj Otec vám nikdy neodpustí, překročíte-li hranice jeho velkého milosrdenství.

V den, kdy vás přijdu soudit, se budete třást tak silným strachem, jaký lidstvo dosud nezná.

V ten den vám bude udělen trest podle toho, jak jste zacházeli se svými bratry a sestrami, Božími dětmi.

Varuji vás. Neboť hněvu Boha byste se měli bát.


Váš Ježíš


zpět