538. Poselství Ježíše ze dne 29. srpna 2012 v 23:00.


DOBRO PROTI ZLU JE BOJEM MEZI BOHEM, MÝM VĚČNÝM OTCEM A SATANEM. JE TO TAK JEDNODUCHÉ.


Má vroucně milovaná dcero,

bitva právě začíná.

Za každý hanebný zákon, odporující Božím zákonům, který národy uvedly v platnost, budou rukou mého Otce uvolněny trestající síly, které je budou bičovat.

Každý zlý přečin, vykonaný navzdory Božím zákonům, bude napaden a národy budou trpět za své hříchy.

Právě tak, jako Boží milosrdenství je velké a bude pokrývat co největší možný rozsah, aby zachránilo duše, tak také dopadne Boží trest, aby bylo zastaveno šíření zla.

Dobro proti zlu je bojem mezi Bohem, mým Věčným Otcem a Satanem. Je to tak jednoduché.

Ti, kteří se řídí Božími zákony, budou podporováni.

S těmi, za které se modlí a nabízejí osobní oběti v pokání za jejich hříchy, bude jednáno se shovívavostí.

Ti, kteří odmítají se držet Boha, přestože znají Pravdu a zamořují jiné duše prostřednictvím bezbožných zákonů, které zavádějí ve svých národech, budou potrestáni.

Před vámi je mnoho bouří, záplav a zemětřesení.

Neboť každá urážka proti Bohu se setká s urputným odporem, aby časem očista mohla být, a také byla naplněna.

Nikdy nezapomeňte, že láska k Bohu musí vycházet ze srdce.

Popírejte Boží Slovo, a budete kvůli tomu trpět.

Láska k Bohu musí být čistá. Bázeň z Boha je přirozenou částí přitažlivosti majestátu Stvořitele všech věcí a je součástí této lásky.

Musíte projevit úctu k Božím zákonům.

Chybí-li tato úcta a nedbá-li člověk Božích zákonů, což kazí lidstvo, pak hněv mého Otce bude uvolněn.


Váš Ježíš


zpět