485. Poselství Ježíše ze dne 8. července 2012 v 17:17.


MĚJTE SE NA POZORU. NOVÉ SVĚTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ SE BUDE ZDÁT NAVENEK DOBROU A SVATOU ORGANIZACÍ, PLNÉ LÁSKY A SOUCITU.


Má vroucně milovaná dcero,

velké odpadlictví, o kterém jsem mluvil, nabírá nyní ve světě na rychlosti.

V této chvíli se šíří jako závoj nad mou svatou církví a zakrývá její zrak jako hustá mlha.

Toto je čas k velkému rozdělení mé církve na dva tábory.

Na jedné straně budete mít mé milované věrné služebníky, kteří se řídí mým učením a nikdy se od něj neodchýlí.

Na druhé straně budou kněží a ostatní vůdci mých křesťanských církví, kteří jsou ovlivněni moderním životem a znesvětí mé zákony.

Skloní se pod tlaky lidí, kteří požadují, aby ve jménu Boha projevili toleranci změnou Božích zákonů, aby vyhovovaly lidským požadavkům.

Jsou plní pýchy, arogance a světských ambicí. Nebude jim záležet na tom, pozmění-li nejsvětější svátosti, aby se hodily do jejich hříšného programu.

A nejen to, usnadní provádění ohavných činů v kostelích mého Otce, všechny ve jménu občanských práv a tolerance.

Budou mlčky přehlížet hřích a urážet Mě vystavováním takových hříchů na odiv před mými posvátnými svatostánky a při tom očekávat, že přijmu takové ohavné činy. Brzy zruší svátosti úplně, aby vyhověli všem.

Na jejich místě budou slaveny večírky, oslavy a jiné podoby zábavy.

Na tomto základě vyroste nová světová církev, která se bude vychloubat velmi působivou budovou v Římě, ale která nebude ctít Boha.

Bude postavena s tajnými satanskými symboly, které budou na očích všem, a udělá z šelmy modlu.

Každý hřích, odporný mému Otci, bude veřejně ctěn a milióny lidí přijmou jejich zákony zpustlých mravů, jako důstojné očí mého Otce.

Moji posvěcení služebníci, kteří zůstanou věrni Mně, budou muset sloužit mše v tajnosti, nebo čelit uvěznění.

Budou nabírat na síle, a naplnění Duchem Svatým nepřestanou živit Boží děti pokrmem života.

Musí zajistit, aby všem, kteří budou vést, byla poskytnuta ochrana Pečetě živého Boha.

Čas ke stavbě nového chrámu na počest šelmy je už velmi blízko.

Ten bude postaven za diktatury antikrista, který už brzy vstoupí na scénu světa jako mírotvorce.

Shromážděte se, všichni moji následovníci, jakmile budete moci.

Vy, moji kněží, kteří poznáte můj hlas, musíte začít s přípravami, abyste zajistili, že má církev na zemi může přestát v síle přicházející pronásledování.

Časem budou pro vás připravena útočiště, abyste je použili, neboť už před nějakou dobou jsem dal pokyny mým následovníkům, aby zajistili, že budou sloužit vašim potřebám.

Toto pronásledování bude krátké a vy je překonáte, i když bude bolestné.

Mějte se na pozoru. Nové světové náboženství se bude zdát navenek jako dobrá a svatá organizace, plná lásky a soucitu.

Bude vyzařovat velkolepý obraz tolerance a bude velebit každý hřích známý Bohu. Překroutí každý hřích, aby se zdál přijatelný v očích Boha.

Ale musíte vědět, že Mě taková ohavnost znechucuje a běda těm, kdo jdou po této nebezpečné cestě k věčnému zatracení.

Hřích bude vždy hříchem v mých očích.

Čas na tom nic nezmění. Nová pravidla, která mají uspokojit lidskou touhu po hříšné činnosti, nebudou Mnou nikdy akceptována.

Připravte se nyní na tento velký podvod, neboť se uskuteční velmi brzy.


Váš Ježíš


zpět