466. Poselství Ježíše ze dne 17. června 2012 v 20:15.


JEJICH ZLOVOLNÉ PLÁNY ZAHRNUJÍ TAKÉ NOVÉ GLOBÁLNÍ OČKOVÁNÍ, KTERÉ VYVOLÁ NEMOC PO CELÉM SVĚTĚ


Má vroucně milovaná dcero,

plány zednářských skupin ovládnout světové měny se blíží k dokončení.

Jejich zlé plány také zahrnují nové globální očkování, které vyvolá nemoc po celém světě a způsobí utrpení v míře nikdy předtím nevídané.

Vyhněte se jakémukoliv takovému, náhle oznámenému, globálnímu očkování, protože vás zabije.

Tyto ďábelské projekty by šokovaly všechny nevinné duše, které nemají ani ponětí o tom, jakou mocí oni vládnou.

Hnáni žízní po moci, bohatství a touhou být podobní Bohu ve všem, co dělají, věří, že jsou neporazitelní.

Kontrolují banky, vlády a jsou zodpovědní za vyvolání teroru na Středním východě.

Kontrolují velkou část světových sdělovacích prostředků a pravda o jejich zlovůli je skryta za takzvanými humanitárními organizacemi.

Žel, velmi málo Božích dětí ví o jejich plánech.

Vězte, že ruka mého Otce dopadne náhle a rychle na národy, které chrání takové ďábelské vůdce. Budou postiženy vlnami tsunami a zemětřeseními o takové velikosti, že budou srovnány se zemí.

Ti, kdo věří, že jsou tak mocní, uvidí krátce před mým Druhým příchodem oheň padající z nebe. Moře se stanou jezery ohně a oni sotva najdou úkryt před rukou trestu, který se vylije na zlé duše, které odmítnou můj kalich.

Vzdorné až do konce, budou bojovat s mým Věčným Otcem a se silou nebes.

Protože stojí na straně antikrista a skupin, ze kterých vzešel, uvědomí si omyl svého jednání, až bude pro ně příliš pozdě.

Mnohé z těchto skupin, včetně představitelů bank, vlád a velkých obchodních společností – všech vzájemně propojených a spolupracujících na ožebračení běžných, obyčejných lidí, se po Varování obrátí. Tak to je dobře.

Čas pro Mne už není daleko, kdy oddělím tyto duše, které Mě milují od těch, které jsou na straně Zlého.

Buďte varováni. Bude jen tolik času, kolik je na obrácení třeba. Duše, které mé milosrdenství nejvíce potřebují, patří k zlým skupinám, které nemají žádný respekt k Božím zákonům. Musíte se modlit, aby uviděly Pravdu.

Musíte se modlit, aby přestaly vyvolávat útrapy prostřednictvím hrozných zákonů, které zamýšlejí uvést v platnost. Musíte se modlit, aby zastavily genocidu, kterou plánují, která bude horší než ta, jakou provedl Hitler v druhé světové válce.

Tato skupina, počtem největší od svého vzniku ve středověku, je Satanova armáda. Budou vedeni antikristem. Plánovali zavést svou kontrolu bank již celé desítky let.

Plánovali zavedení značky šelmy, počítačového čipu, který každý muž a žena budou přinuceni si nechat implantovat do svých těl, aby měli přístup k potravě na patnáct let. (*)

Nyní, když pro ně nadešel čas, aby odhalili plán na svou novou světovou měnu, vězte, že modlitba – a hodně modliteb – mohou pomoci zmírnit mnoho z jejich záměru.

Zde je modlitba modlitební kampaně (61):

Za odvrácení jediné celosvětové nadvlády

"Ó, drahý, nebeský Otče, ve vzpomínce na ukřižování tvého milovaného Syna Ježíše Krista, prosím Tě, abys ochránil nás, své děti, od ukřižování, které plánuje antikrist a jeho přisluhovači ke zničení tvých dětí.

Dej nám milosti, které potřebujeme, abychom odmítli značku šelmy a poskytni nám pomoc, které je nám třeba k boji proti zlu ve světě, které šíří ti, kdo jdou po cestách Satana.

Úpěnlivě Tě prosíme, drahý Otče, abys ochránil všechny své děti v této strašné době a učinil nás dost silnými k tomu, abychom se pozvedli a vždy hlásali tvé svaté Slovo. Amen."

Má dcero, jsem zarmoucen, že musím odhalit tyto věci. Avšak moji následovníci potřebují porozumět tomu, co se děje.

Ti, kdo nevěří těmto poselstvím, bezpochyby věřit budou, až se antikrist představí, jak jsem předpověděl.

Musíte se v modlitbě spojit do skupin po celém světě.

Čím více mých následovníků to učiní, tím silnější bude přítomnost Ducha Svatého a tím slabší bude Satanova armáda.

Snažte se nebýt ustrašení, neboť takovému pronásledování můžete čelit beze strachu.

Když se dobře připravíte tím, že se budete řídit mými pokyny a pravidelnou každodenní modlitbou, bude čas ubíhat rychle.

Vždy Mi důvěřujte.

Nezapomeňte, že jsem zemřel za vaše hříchy. Je jen vhodné a přiměřené, že Mi dovolíte vést vás v těchto časech k novému království na zemi.

Jen Já, Ježíš Kristus, vás můžu vést. Nezapomeňte, že beze Mne nejste nic.


Váš Ježíš


(*) Poznámka: To se vztahuje na minulých patnáct let, ve kterých to bylo plánováno.


zpět