449. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2012 v 20:15.


666, JEHO SKRYTÉ ČÍSLO BUDE VLOŽENO DO ČIPU, KTERÝ BUDETE PŘINUCENI PŘIJMOUT, STEJNĚ JAKO RŮZNÁ OČKOVÁNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

antikrist již připravuje svůj mírový plán, který navrhne brzy potom, co se války na Středním východě široce rozšíří a bolest a nevýslovná trýzeň budou nasvědčovat tomu, že už není žádná známka naděje.

Pak se náhle objeví a sám sebe ohlásí světu jako muž míru, jako zářící drahokam, jenž se bude třpytit uprostřed temnoty.

Až vystoupí, bude považován za jednoho z nejcharizmatičtějších politických vůdců v dějinách.

Jeho pěkná, přitažlivá a humánní osobnost oklame většinu lidí.

Bude vyzařovat lásku a soucit a bude považován za křesťana. Časem přitáhne mnoho následovníků, kteří počtem vzrostou tak, že se stane podobný Mně, Mesiáši.

Bude se zdát, že prosazuje jednotu mezi národy a bude milován téměř ve všech zemích na světě.

Pak se bude zdát, že má nadpřirozené schopnosti. Mnozí uvěří, že byl poslán mým Otcem, a že je Mnou, Ježíšem Kristem, Spasitelem světa.

Lidé se k němu budou modlit, milovat ho, vzdávat se pro něj svých životů a on se bude smát a vysmívat se jim, když ho nebudou moci vidět.

Bude to ten největší podvod všech časů a plán jak ukrást vaše duše a vzdálit vás ode Mne.

On a falešný prorok, který bude sedět jako král na Petrově stolci, budou tajně spřádat spiknutí s cílem zavést jediné světové náboženství.

To se bude jevit jako druh křesťanského náboženství prosazující lásku. Avšak nebude to láska k bližnímu, která pochází od Boha. Místo toho bude prosazovat lásku a věrnost k antikristu a lásku sebe sama.

Tato ohavnost se zde ale nezastaví, protože útok začne, jakmile svedou Boží děti.

Náhle všichni budou vyzváni, aby přijali celosvětovou značku sounáležitosti. Sounáležitosti k sjednocenému světu, na kterém se všichni lidé budou muset podílet.

Touto značkou budou kontrolovat vaše peníze, váš přístup k potravě a to, jak žijete.

Nařízení – a bude jich mnoho, způsobí, že se stanete zajatci. Klíč k vaší cele, která vás bude držet pod jejich kontrolou, bude značka šelmy.

666, jeho skryté číslo, bude vloženo do čipu, jejž budete přinuceni přijmout, právě tak, jako různá očkování.

Když už jednou bude zaveden do těla, otráví nejen vaši mysl a duši, ale i vaše tělo. Neboť vyvolá mor, který byl uměle připraven tak, aby vyhladil velkou část lidské populace.

Nesmíte přijmout značku. Místo toho vám dám instrukce, co máte dělat.

Mnozí značku přijmou, protože se budou cítit bezmocní.

Pečeť živého Boha, moje modlitba z modlitební kampaně (33), je vaším záchranným lanem.

Když obdržíte moji pečeť ochrany, kterou vám dá můj Věčný Otec, nebudete muset přijmout značku.

Nebude se vás to týkat. Váš domov nebude viděn, hledán, ani se nestane cílem, protože v očích Satanovy armády se stane neviditelným.

Budete si muset skrytě uschovat potravu na dobu, která potrvá několik let. Budete si muset pěstovat vaši vlastní úrodu, mít zásobu vaší vlastní vody a obklopit se svatými předměty.

Má církev zbytku poroste, rozšíří se a bude vám dána ochrana, bude-li to zapotřebí.

Budete muset nyní hodně plánovat.

Ti, kteří se tomu, co děláte nebo říkáte, smějí slovy: "Opravdu by Ježíš požadoval, abyste to dělali? Cožpak nezaopatří všechny své následovníky v čase jejich nouze?"

I jen jediný bochník chleba a jediná ryba mohou být rozmnoženy. Takže nezáleží na tom, jestli máte trochu potravy, neboť Já vás ochráním a budete v bezpečí.

Modlete se vytrvale za duše, které se nebudou moci vyhnout značce.

Nevinné duše, které budou ve stavu milosti ve chvíli, kdy budou přinuceny přijmout čip, budou zachráněny.

Zbytek z vás musí plánovat, jak ochránit svou rodinu a věrnost k nejsvětější eucharistii a ke mši svaté.

Až antikrist pohltí všechna náboženství, pak jedinými zbraněmi, proti kterým bude bezmocný, budou mše svatá a proměnění chleba a vína v mé Tělo a Krev v nejsvětější eucharistii.

Mé mše svaté musí pokračovat. Vy, kteří to víte, se nyní musíte shromáždit do skupin a začít v přípravách.

Čím dříve se připravíte, tím vám bude dáno více milostí, aby se vaše řady rozrostly po celém světě.

Skála bude obtížena novou budovou, o které se bude říkat, že to je můj nový chrám. Ale není to pravda.

Ale až pronásledování skončí, má církev zbytku a můj vyvolený lid budou mít chrám znovu postaven, a můj Nový Jeruzalém sestoupí z nebe.

Sestoupí ve slávě. Polnice budou slyšet současně v nebi i na zemi.

A pak přijdu Já. Ty, má dcero, oznámíš můj příchod a mnozí padnou na kolena a budou plakat úlevou, v extázi radosti a lásky.

Protože konečně přišla chvíle, na kterou tak dlouho čekali. Nebesa budou osvětlena, hrom bude dunět a chóry andělské budou zpívat v sladké jednotě, až Boží děti budou vítat pravého Mesiáše.

Já, Ježíš Kristus, přijdu, abych soudil. A nebesa a země se stanou jedno.

Obnovená země povstane v nové skvělé nádheře a Nový ráj přijme všechny, jejichž jména jsou v Knize živých, kteří se sjednotí jako jeden.

A i když stará země, potřísněná skvrnami hříchů, půjde ke svému konci, nová éra teprve započne.

To je, o co musíte usilovat. To je, na co máte právo a co tvoří část vašeho přirozeného dědictví; jen se soustřeďte na záchranu všech duší.

Proto si nesmíte všímat překážek, které jsou před vás kladeny. Pronásledování. Bolest. Hrůza zla působená rukama jiných. Vše, na čem záleží, je záchrana duší.


Váš Spasitel Ježíš Kristus


zpět