401. Poselství Ježíše ze dne 15. dubna 2012 v 19:16.


MŮJ ZBYTEK CÍRKVE, DVA SVĚDCI, O KTERÝCH SE ZMIŇUJE KNIHA ZJEVENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

uvědomuji si, že některá z těchto poselství ti nedávají smysl, ale musíš Mi důvěřovat a vědět, že musím odhalit obsah Knihy Zjevení, aby duše věděly, co mají v těchto časech očekávat.

Vy, kdo jste malé víry, ale přijímáte mé Slovo, které dostáváte prostřednictvím tohoto proroka, vězte, že vaše pokora a touha, zrozená z čisté lásky ke Mně, vás přivedla blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci.

Vy jste zbytek mé církve. Vy jste církev, o které se mluví v Knize Zjevení.

Vy jste plod ženy, která porodila mužského potomka a byla zapuzena do pouště, kde budete izolováni, a přesto sjednoceni jako jeden, abyste veřejně hlásali mé svaté Slovo a kázali pravá evangelia.

Ta žena dala zrod mé pravé církvi, mému věrnému stádu, které nebude svedeno falešným prorokem.

Vy, má církev, budete vyhnáni do pouště na 1 260 dnů, kde najdete útulek. Ale darem Ducha Svatého budete živeni plody mé lásky.

Budou to věrní členové mých křesťanských církví, včetně mých posvěcených služebníků a mých následovníků, kteří odmítnou falešného proroka, kdo budou muset držet mou církev pohromadě.

Budete Mě muset uctívat potají, protože mše svatá se pod vládou falešného proroka změní k nepoznání.

Vy jste moji opravdoví následovníci a všechny milosti z nebe jsou vylévány na vaše vzácné duše.

Jak Já vás, děti, miluji a jak zmírňujete mé utrpení. Ale kolik bolesti je v mém srdci kvůli mým následovníkům, kteří Mi odmítnou naslouchat.

Budou vtaženi falešným prorokem do pavučiny, do temnoty a Já je nebudu moci zachránit.

Z vlastní vůle Mě udeří do tváře.

Zbytek mé církev bude muset šířit Slovo mým ostatním dětem, včetně těch, kteří Mě vůbec neznají.

Vy, můj zbytek církve, budete muset hlásat moje proroctví a mé svaté Slovo těm, kdo nejsou křesťané, nebo neznají Desatero přikázání.

Vaším úkolem bude postarat se o to, aby Bible svatá byla čtena a byla pochopena.

Bude to na vás, abyste informovali svět o plném významu pečetí obsažených v Knize Zjevení, které odhalím Marii Božího milosrdenství.

Dva svědci z Knihy Zjevení:

Vy, moji následovníci, jste jedním z Dvou svědků, o nichž se zmiňuje Kniha Zjevení, a kteří budete ochraňováni z nebes.

Mé Slovo, dávané vám, zbytku mé církve, může být odhozeno jako mrtvola, ale mé Slovo nikdy nezemře.

Tím druhým z Dvou svědků budou židé.

Dvě lampy jsou mé křesťanské církve, tradiční pravá církev a moji následovníci, kteří budou zahnaní do ústraní falešným prorokem.

Dva olivové stromy jsou starý Jeruzalém – Izrael a Nový Izrael.

Oni, židé, konečně poznají, že Já jsem Mesiáš a jejich zvěstování Pravdy bude také falešným prorokem a antikristem zavrženo, aby shnilo jako mrtvola. Znovu, tato vyvolená rasa nezanikne.

Oba se budou cítit poraženi, ale ve skutečnosti tomu tak nebude, neboť spolu se všemi ostatními náboženstvími vytvoříte jedinou pravou církev – Nový Jeruzalém, který povstane z popela.

Přežijete strašlivou, hnusnou monarchii, která vyvstane pod dvojitým vůdcovstvím falešného proroka a antikrista, z nichž oba budou vrženi do jezera ohně, kterým je peklo.

Toto pronásledování nebude trvat dlouho a bude vám dána velká síla a ochrana.

Obdržíte pomoc a mezi vámi povstanou mnozí vůdci, aby vás provedli tímto obdobím.

Mnozí z vás se stanou světci v mém Novém ráji a potom, co Mi pomůžete vybudovat mou zbytkovou církev na zemi, budete panovat se Mnou v novém nebi a zemi, které vyvstane při mém Druhém příchodu.

Vám, kteří nejste se Mnou, bude dán velmi krátký čas, abyste si vybrali.

Buď budete pro falešného proroka a proti Mně, nebo budete pro Mne.

Vyberte si to první a vaše duše bude ukradena podvodníkem. Přestože to zní tvrdě, je to pravda.

Během Varování bude všem Božím dětem dán důkaz mé přítomnosti.

Modlete se, abyste přijali Pravdu, neboť jsem to Já, váš milovaný Ježíš, kdo k vám volá z nebes, abyste otevřeli oči, mohli vidět a naslouchat a mohli slyšet dříve, než bude příliš pozdě.


Váš milovaný Ježíš


zpět