360. Poselství Ježíše ze dne 27. února 2012 v 15:30.


SVĚT VSTUPUJE DO DALŠÍ FÁZE OČISTY


Má vroucně milovaná dcero,

tak jako ve světě neustále vzrůstá počet ničivých událostí, tak se také přibližuje čas pro mé Boží milosrdenství. Protože války a neklid se šíří všemi směry, tak víra mé církve bude stále slábnout.

Rozkol v mé svaté církvi se objeví rychle. Kněz proti knězi. Biskup proti biskupovi. Svět se chystá podstoupit další fázi očisty. Hněv proti mému Otci vyvstane v každé zemi světa.

Moji následovníci budou nyní pro svou víru zakoušet utrpení způsobem, s jakým se nikdy před tím nesetkali. Bolest zakoušená těmito ubohými dušemi je odrazem bolesti, kterou snáším právě teď. Všichni, kdo jsou v jednotě se Mnou, svým milovaným Ježíšem, budou v duších vědět mimo veškerou pochybnost, že v nich nyní přebývá můj Duch Svatý.

Když se ve svém okolí stanou svědky hříchu, okamžitě jej poznají a budou vědět, jakou bolest Mi způsobuje. Až uvidí války, jak postihují nevinné lidi, pocítí má muka v každé kosti svého těla. Když uvidí hřích potratů, jak se před nimi staví na odiv, jako by byl bezvýznamný, pronikne je i má bolest.

Hřích se stupňuje a víra mé církve se vytrácí. Věrnost mých posvěcených služebníků slábne. Víra v mé učení není mými posvěcenými služebníky považována za důležitou tam, kde mému stádu říkají lži o závažnosti hříchu.

Pak jsou zde moji milovaní kněží, řádové sestry a duchovenstvo všech denominací, kteří věří ve Mne a mého Věčného Otce, kteří zakoušejí bolest, když se musí dívat na šíření hříchu, který jako ničivý požár všude pohlcuje národy zběsilou rychlostí.

Nezáleží na tom, jak těžké to je, musíte zůstat silní a udržovat jednotu v mém jménu. Nyní je zapotřebí modlitba a musíte strávit nejméně hodinu denně v modlitbách, abyste zmírnili dopad událostí, které se teď ve světě začnou odvíjet. Světské skupiny se zaměří na křesťanské církve a budou je soužit. Budou usilovat o odstranění všeho, co uctívá Mě, vašeho božského Spasitele, Ježíše Krista.

Nenávist je vkapávána do jejich duší rukou Satana. Modlete se, modlete se nyní, aby tyto duše, které působí bolest a utrpení Božím dětem, mohly být zachráněny.


Váš Ježíš


zpět