351. Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2012 v 00:20.


NYNÍ POVSTAŇTE A PŘIJMĚTE MOJI PEČEŤ, PEČEŤ ŽIVÉHO BOHA


Má vroucně milovaná dcero,

moje srdce se vzdouvá zármutkem kvůli hříchům mých dětí. Jako každému milujícímu otci jejich vzájemná strašná nenávist trhá moje srdce ve dví. Je jako meč, jenž neustále probodává mé srdce.

Já jsem Bůh Nejvyšší, který kvůli svobodné vůli, kterou jsem dal všem mým dětem, bude muset trpět neustálou bolestí tak dlouho, dokud se na zemi nerozvine Nový ráj. Potom se vy, mé děti, současně sjednotíte v souladu s mou nejsvětější vůlí.

Dokud se tak nestane, nemůže být na zemi žádný pokoj. Jen až Zlý a ti, kteří otrocky následují jeho lživé sliby, budou zničeni, může konečně svět dojít klidu.

Má dcero, řekni mým dětem, že Mě netěší myšlenky na potrestání mých dětí, protože je miluji. Patří Mně, k mému hýčkanému stvoření. Dívat se, jak Zlý zkazil jejich duše, je neustálou trýzní pro Mne, jejich milovaného Otce.

Toužím, abych vzal všechny své milované děti, které znají a chápou moji lásku k nim, do mého překrásného Nového ráje na zemi. Slibuji vám, že pronásledování bude krátké a že budete ochraňováni. Neboť nyní vám zanechávám pečeť mé lásky a ochrany.

S ní uniknete pozornosti těch, kteří způsobí strádání a útrapy ve vašich zemích. Má pečeť je mým slibem spásy. Touto pečetí bude má moc proudit skrze vás a nic zlého se vám nestane.

Děti, je to zázrak, a jen ti, kteří se skloní přede Mnou, svým Pánem a Stvořitelem všech věcí, jako malé děti s láskou ve svých srdcích ke Mně, mohou být požehnáni tímto Božím darem.

Nyní povstaňte a přijměte moji pečeť, Pečeť živého Boha.

Modlete se v rámci modlitební kampaně modlitbu (33), abyste moji pečeť uznali a přijali ji s láskou, radostí a vděčností.

Za přijetí Pečetě živého Boha

"Ó, můj Bože, můj milující Otče, s láskou a vděčností přijímám tvou božskou pečeť ochrany.

Tvé božství obklopuje mé tělo a duši navěky.

Skláním se v pokorném díkůvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost k Tobě, mému milovanému Otci.

Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou pečetí a já se zavazuji, že svůj život zasvětím tvé službě na věky věků.

Miluji Tě, drahý Otče.

Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče.

Obětuji Ti Tělo a Krev, duši i božství tvého milovaného Syna na smír za hříchy světa a za spásu všech tvých dětí. Amen."

Jděte, mé děti, a nebojte se. Důvěřujte Mi, vašemu milovanému Otci, který s láskou stvořil každého z vás. Já znám každou jednotlivou duši, každá vaše část je Mi známa. Ani jeden z vás není milován méně, než druhý. Proto nechci ztratit ani jednu duši. Ani jedinou. Prosím, pokračujte každý den v modlitbě mého růžence Božího milosrdenství. Jednoho dne pochopíte, proč je tato očista zapotřebí.


Váš milující Otec v nebi
Bůh Nejvyšší


zpět