346. Poselství Boha Otce ze dne 14. února 2012 v 18:00.


EVROPA BUDE PRVNÍM CÍLEM RUDÉHO DRAKA, NÁSLEDOVANÁ SPOJENÝMI STÁTY


Má dcero,

moji volbu vhodného okamžiku k mému Trestu a k Varování vám znát nepřísluší. Není třeba, abyste si dělali starosti s mým Božím načasováním, neboť to bude odpovídat jen mé svaté vůli. Ale vězte toto: rudý drak, o kterém jste byli zpraveni už dříve, nyní pozvedl hlavu, znenáhla a nesměle, ale se smrtícím záměrem pozřít křesťany na celém světě.

Potom, co tak dlouho trpělivě čekal, se nyní snese střemhlav a ohněm ze své tlamy zničí vše, co představuje uctívání Mne, Boha Nejvyššího a mého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Evropa bude jeho prvním cílem a potom Spojené státy americké. Bude zaveden komunismus a běda těm, kteří se postaví proti vládě rudého draka. Má dcero, Já si uvědomuji, že nejnovější Boží poselství, které jsi dostala, jsou matoucí, ale pravda musí být odhalena.

Jedině tím, že proroctví budou odhalena, bude moci být obnovena víra. Z toho důvodu jsou má proroctví dávána mým dětem teď, aby rozpoznaly pravdu mého učení.

Všechna proroctví, která byla dána mým prorokům, Danielovi a Janovi, se vrstva po vrstvě odhalí. Má dcero, budou ti dány detaily, abys pomohla vybudovat zbytek mé církve na zemi. Mým dětem musí být dána útěcha mými poselstvími lásky a Já je o ní znovu ujistím. Opřete se o Mne, děti, o vašeho milovaného Otce a Já vám dám milosti, které potřebujete, abyste porazily nepřítele.

Oni nemohou vyhrát a jejich moc bude nejen krátká, ale rudý drak a jeho slepí spojenci budou vrženi do ohňů věčného zatracení.

Modlete se za jejich duše, protože svými modlitbami o jejich záchranu jim můžete pomoci. Varování bude znamenat jen málo pro následovníky Satana, rudého draka a pro jeho armády. Tak ztvrdlá jsou jejich srdce, že se úmyslně postaví na stranu Zlého. Jejich věrnost bude náležet falešnému ráji, který jim slibuje.

Právě tak, jako vybraným duším je dán dar zjevení, nebo jako ve tvém případě dar vidět Mě a mého milovaného Syna, Ježíše Krista, budou jistým duším ukazovány vize Satana a jeho padlých andělů. Jejich závazek k Zlému je tak těsný, že mnoho následovníků Satana by raději zemřelo, než by uznalo Mne, svého Všemohoucího Otce.

Toto je můj slib, děti: Ochráním všechny své děti, které mají pečeť mé lásky vtištěnou do svých duší. Budete ušetřeni pronásledování a tak zůstanete silné, abyste se se vší svou energií modlili za tyto zlé lidi. To pomůže zmírnit hrůzu a odvrátit válku, hladomor a náboženskou perzekuci.

Do vašich denních modliteb musí být nyní zahrnuta speciální modlitba modlitební kampaně (30) ke Mně, vašemu Otci:

Modlitba k Bohu Otci za odvrácení války, hladomoru a náboženské perzekuce

"Ó, můj věčný Otče, Bože, Stvořiteli univerza, ve jménu tvého drahého Syna prosíme Tě úpěnlivě, abychom Tě mohli ještě více milovat.

Pomoz nám, abychom před každým protivenstvím stáli stateční, nebojácní a silní.

Přijmi naše oběti, utrpení a zkoušky jako dar před tvůj trůn k záchraně tvých dětí na zemi.

Obměkči srdce nečistých duší.

Otevři jejich oči k pravdě tvé lásky, aby se mohly připojit ke všem tvým dětem v ráji na zemi, který jsi podle své Boží vůle láskyplně pro nás stvořil. Amen."

Prosím, děti, nebuďte nevšímavé k mému nebeskému zásahu do vašich dnešních životů. Neboť vy, s hlubokou láskou ke Mně, vašemu Otci, víte, že vás musím připravit na tuto důležitou cestu. Nesplnil bych svou povinnost jako váš milující Stvořitel a Otec, kdybych s vámi nekomunikoval během tohoto konce časů, jak je teď znáte na zemi.

Vy, kdo možná budete vystrašení mým nejsvětějším Slovem – nechejte Mě vás utěšit tím, že vám řeknu, že to neznamená konec světa. Protože tomu tak není. Je to prostě konec vlády Satana na zemi, což byste, děti, měly uvítat. Čas už se blíží, aby můj Syn převzal svůj právoplatný trůn, až přijde podruhé, aby vládl nad novým, dokonalým rájem na zemi.

Děti, mé srdce kypí radostí, když vám vyprávím o nové zemi, kterou jsem pro vás připravil. Mé děti budou žít 1000 roků v ráji, který jsem stvořil pro Adama a Evu. Bude tam pokoj, láska, harmonie a nebude vám nic chybět. Lidé se budou ženit, budou mít děti a květiny, řeky, moře, hory a jezera vám budou brát dech.

Zvířata budou žít s mými dětmi v harmonii a budete spravováni s láskou pod vládou mého Syna, Ježíše Krista. Jen pak má svatá vůle bude vykonána, jak na zemi, tak i v nebi.


Váš milující Otec
Bůh Stvořitel celého lidstva
Bůh Nejvyšší


zpět