249. Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2011 v 20:15.


MÉ SLOVO NENÍ ODMÍTÁNO ZE STRACHU, ALE Z HŘÍCHU PÝCHY


Má vroucně milovaná dcero,

proč lidé komplikují mé učení? Tak mnoho z mých dětí nechápou a podceňují mé velké milosrdenství. Přesto, že jsem tak mnohokrát slíbil mým dětem odpuštění jejich hříchů, stále se ještě bojí, že nemohu odpustit každý hřích, bez ohledu na to, jak těžký je.

Zlo ve světě je způsobeno nenávistí, kterou Satan chová ke světu. Ti ubozí, pošetilí, hříšníci, kteří otrocky sledují cestu klamu, jsou moje milované děti. Miluji každého jednoho z nich a budu je stále milovat i přes temnotu jejich duší. Moje láska stále trvá a nikdy nevyhasne, až přijde ke všem duším. Jsem připraven jim úplně odpustit a všechny je obejmout. Jsem připraven udělat cokoliv, abych přivedl všechny hříšníky zpět do mého ovčince, a nezáleží na tom, jak Mě urážejí.

Satan bude zastaven v krádežích takových duší. Ale to bude možné jen tehdy, až hříšníci odloží štít pýchy, aby se mohli vrátit ke Mně a stát se znovu částí mé hýčkané rodiny. Nerozumějte Mi špatně. Já mohu jen přivést duše blíže ke Mně. Nemohu je nutit, aby Mě milovaly. Nemohu je nutit, aby chtěly vejít do mého království ráje. Nejdříve, ze své vlastní svobodné vůle, budou muset přijmout moji ruku usmíření.

Má dcero, jak už jsem ti tolikrát řekl, Já jsem v prvé řadě Bůh milosrdenství. Má spravedlnost přijde, ale jen až všechna možná opatření k záchraně každé jednotlivé duše na zemi budou vyčerpána.

Má dcero, tato práce nebyla nikdy pro tebe lehká. Protože jsem ti dal tento svatý úkol v takovém rozsahu, bude vyžadovat z tvé strany obrovskou sílu. Byla jsi učiněna silnou. Byla jsi připravována k této práci od chvíle, co jsi vyšla z lůna své matky. Všechny tvé odezvy na moje nejsvětější pokyny byly v souladu s mým božským plánem pro lidstvo. Je to proto, že jsi v jednotě se Mnou (zapomněla jsi už na to?), takže budeš trpět stejným odmítáním, jaké jsem musel snášet během času mého pobytu na zemi. Je to stejné odmítnutí těmi, kteří se vychloubají svou intelektuální znalostí mého učení, aby zavrhli tato má poselství, jak ses tomu v dnešním světě stala svědkem. Tyto duše nadité pýchou a sebevyhlášenou znalostí Písma svatého to nejsou schopné pochopit.

Mé učení je velmi jednoduché. Přidejte k němu jakoukoliv jemnou řeč a prózu jakou chcete, Pravda zůstane taková, jaká vždy byla. Milujte jeden druhého, jako Já miluji vás. Jen tehdy, až budete prokazovat úctu jeden druhému a navzájem se milovat, můžete skutečně hlásat mé Slovo.

Je tak mnoho zmatku, má dcero. Tak mnoho hrůzy a strachu bylo vštípeno mým dětem ohledně jejich budoucnosti. Kdyby se jen duše mohly uklidnit a prosit o odpuštění, pak by jejich modlitby byly vyslyšeny. Katastrofy mohou být a budou zmírněny. Děti, udržujte naději ve svých duších živou. Nepodlehněte nikdy tomu, že byste se vzájemně odsuzovaly a už vůbec to nedělejte v mém jménu.

Kdo se odváží ve jménu křesťanství soudit druhého výsměchem, bude muset čelit Mně. Ten, kdo hřeší proti mým prorokům, se také bude muset zodpovídat Mně. Moje Slovo není odmítáno z lásky. Moje Slovo není odmítáno ze strachu. Ne, je odmítáno kvůli hříchu pýchy.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět