198. Poselství Ježíše ze dne 21. září 2011 v 22:00.


POCHYBNOSTI VÁS DĚLAJÍ SILNĚJŠÍMI V LÁSCE KE MNĚ


Přicházím ve jménu Ježíše, který přišel v těle a stal se člověkem.

Má vroucně milovaná dcero, jsi nyní tak blízko mému srdci a přesto se cítíš tak daleko ode Mne. Jsou chvíle, kdy si myslíš, že jsi byla ode Mne oddělena, zatímco ve skutečnosti ses přiblížila těsněji k jednotě se Mnou.

Tak silně teď, má dcero, posiluji tvoji důvěru, abys mohla pokračovat v hlásání mého Slova lidstvu. To je velice důležitá mise. Protože démoni, vypuštění v tomto čase Satanem v miliónech, na tebe útočí na každém rohu. První lidi, které použije, budou věřící, kteří už stojí v řadě, aby na tebe hodili první kámen.

Jak se můj velký čin milosrdenství pro lidstvo blíží, také démoni se pokoušejí zastavit Pravdu a zabránit lidem, dobrým lidem, vynaložit čas, jenž od nich potřebuji, aby zachránili duše mých dětí, které nevěří vůbec v nic. Nedovol krutým pomluvám, které nabírají na síle, aby tě odváděly od mé práce.

Dbejte teď na mé proroctví. Neboť za každého člověka, který v tomto čase bude prosit o odpuštění, třikrát víc duší může být zachráněno. Zvažte toto: Požehnání udělená lidem, kteří hledají odpuštění, bude dáno i rodinám těchto lidí. Každá duše, která se teď ke Mně modlí a žádá Mě, abych zachránil její nejbližší rodinu a přátele, obdrží v hojnosti mé milosrdenství.

Mé děti, modlitba je vaší spásou. Čím více se budete modlit, tím více otevřu vaše srdce a odhalím moji Pravdu. Má přízeň k vám byla rozšířena takovým způsoben, jaký jste dříve na této zemi neviděli. Avšak nemohu vylévat na vás tyto mocné milosti bez toho, že byste o ně sami neprosili.

Má dcero, buď si vědoma, že krutost, která tě vyděsí, se nyní projeví ve stupňujících se útocích na tato poselství. Nevšímej si toho. Zavři své oči. Zacpi si uši. Místo toho se modli, aby i takové duše byly osvíceny.

Pochybnosti, má dcero, jsou zkoušky, jimiž budeš procházet nejen ty, ale i moji milovaní následovníci. Přesto, že mohou být znepokojivé, jsou Mnou dovoleny, aby vás učinily silnějšími ve vaší lásce ke Mně.

Uvolněte se teď, mé děti. Přijměte mé Slovo. Žijte své životy tak, jak to od vás očekávám. Dejte své rodiny na první místo, před všechno ostatní. Nesmí být nikdy kvůli Mně zanedbávány. Modlete se teď s klidnou důvěrou a buďte ujištěny, že má proroctví se uskuteční podle příkazů mého Věčného Otce. Přijdou v dokonalém časovém sledu, který určil můj Otec.

Mé děti, nikdy nezapomeňte, že mnohá tajemství daná mým vizionářům a prorokům, oznamující příchod budoucích událostí, byla zmírněna modlitbou. Mnoho, mnoho ekologických neštěstí bylo odvráceno oddaností projevené mé Blahoslavené Matce. Její oddaní stoupenci zabránili mnoha zemětřesením, záplavám a tsunami v důsledku svých modliteb. Modlitba dokáže být velmi mocná. Modlitby jediné osoby a její utrpení mohou zachránit národ. Mějte to na paměti.

Já miluji všechny mé děti. Moc k tomu, abyste mohli zachraňovat jeden druhého, leží ve vašich rukou, děti. Nezapomeňte, co jsem už řekl dříve. Modlitba je vaše výzbroj proti zlu v tomto světě. Modlitba může zmírnit globální neštěstí. Vytrvale se modlete za mír ve vašem světě. Modlete se také za lehký přechod do Nového ráje na zemi, jenž očekává všechny mé děti hledající spásu.


Váš milovaný Ježíš


zpět