133. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2011 v 15:30.


DŮLEŽITOST SVÁTOSTÍ – MANŽELSTVÍ A PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

pozoruj teď, jak víra mých dětí začíná růst a vzkvétat. Zatímco ve světě je mnoho temnoty, světlo mých následovníků se stává každým dnem jasnějším, v důsledku plamenů Ducha Svatého, které sestoupily na celý svět.

Dnes, má dcero, si přeji připomenout všem mým následovníkům důležitost modlitby ke zmírnění utrpení ve světě. Vaše modlitby nyní pomáhají odvrátit mnoho předpověděných celosvětových katastrof. Modlitba je nejmocnějším prostředkem ke zmírnění neštěstí, a když se budete modlit ve prospěch jiných, pak budou vyslyšeny.

I když jsem spokojen s těmi, kteří jsou silné víry, bojím se o ty, kteří jsou nepřátelští mému božskému Světlu, Pravdě. Mnoho lidí nyní bloudí ve světě jako v omámení. Nic jim nepřináší mír. Nic jim nepřináší radost. Žádné množství materiálního pohodlí nezmírní jejich bolest. Jejich prázdné duše jsou ztraceny. Prosím, modlete se za ně.

Má dcero, prosím, modli se za mého vikáře papeže Benedikta, protože je obklopen zednářskými silami, které teď všemi prostředky usilují, aby ho svrhly z trůnu. Tyto zlé síly pronikly do mé církve už v době Druhého vatikánského koncilu a oslabily mé učení. Bylo vydáno mnoho nařízení, která Mě urážejí, zejména podávání mé nejsvětější eucharistie laiky. Nedostatek úcty ke Mně a k mému Věčnému Otci v nových zákonech, které byly zavedeny, aby se dal prostor vaší moderní společnosti, Mě přivádějí žalem k pláči.

Nejsvětější eucharistie musí být přijímána na jazyk a nesmí být pošpiněna lidskýma rukama. Přesto je to přesně to, co moji posvěcení služebníci udělali. Tato nařízení nebyla přijata v mém duchu. Moji posvěcení služebníci byli svedeni na cestu, která není v souladu s učením mých apoštolů. Mé svátosti nejsou dnes brány velmi vážně, zejména těmi, kteří se ucházejí o svátost manželství a prvního svatého přijímání.

Slib manželství je velmi vážný, neboť nezapomeňte, že je to svátost a je udělena v přítomnosti Boha Otce. Přesto pro mnohé jde jen o materiální a vnějškovou záležitost. Mnozí, kdo přijímají svátost manželství, později neuznávají její důležitost. Mnozí velmi snadno zruší své sliby. Proč to dělají? Proč se jen naoko hlásí k tomuto nejsvětějšímu spojení, aby se rozdělili brzy potom? To je výsměch jednomu z nejdůležitějších spojení, požehnaného rukou mého Věčného Otce. Mnoho lidí nevěnuje žádnou pozornost vůli mého Otce, že nikdo nemá potom takové spojení rozdělovat. Přesto se mnoho lidí rozvádí, což je zákon, jenž nebyl uznán mým Otcem. Rozvod je snadný způsob, jak se vyvázat z vaší odpovědnosti. Všechna manželství jsou uzavírána v nebi. Žádný člověk nemůže zničit manželství, bez toho, že by neurazil mého Otce.

První svaté přijímání
První přijímání mého Těla ve svátosti eucharistie je jiný příklad, jak si ze Mě tropí posměch. Tak mnoho rodičů nedbá na důležitost toho, jak jejich děti chléb života přijímají. Spíše než ten zázračný dar, který dostávají, je zajímá, jak jsou jejich děti dobře oblečené. Tento dar je vede ke spáse. Vždyť přece materialismus, který tuto událost obklopuje, nemá nic co dělat s jejich dušemi. Nejsmutnější částí toho pro Mne je, že těmto malým dětem nebylo o Mně nic řečeno. Láska, kterou chovám pro malé děti je všezahrnující. Když dostávají nejsvětější eucharistii v plném vědomí toho, co přijímají, pak jejich duše se stává čistou. Čím častěji Mě tímto způsobem přijmou, tím silnější bude jejich víra.

Mějte na paměti, že bez svátostí se vaše víra stane slabou. Po čase, kdy vaše duše je zbavena mého speciálního požehnání, se stane spící. Všechna víra ve Mne a v mého Věčného Otce časem zmizí, jen s nepatrným zábleskem poznání, které čas od času vzplane. Vraťte se ke Mně pomocí svátostí. Prokazujte úctu ke svátostem tak, jak se od vás předpokládá, a skutečně pocítíte znovu moji přítomnost.

Nezapomeňte, že svátosti zde nejsou bez důvodu, že jsou potravou, kterou potřebujete k věčnému životu duše. Bez ní vaše duše zahyne.

Miluji vás všechny. Prosím, přijměte Mě náležitým způsobem – tím, že budete respektovat svátosti, které jsou vám dávány jako dar Boha, Všemohoucího Otce.


Váš milující Spasitel
Král lidstva, Ježíš Kristus


zpět