084. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2011 v 22:45.


PROČ BŮH, VĚČNÝ OTEC, POSÍLÁ NA SVĚT NOVÉ PROROKY


Má vroucně milovaná dcero,

pochybovačům, zvláště mým posvěceným služebníkům, kteří mohou odmítat mé Slovo v těchto poselstvích, bych rád řekl toto: Posilte svou důvěru ve Mne přiznáním, že mé Slovo bylo dáno světu nejen za mého času na zemi, ale prostřednictvím Ducha Svatého i potom.

Již od počátku času Bůh, můj Věčný Otec, komunikoval s lidstvem prostřednictvím proroků. Tímto způsobem bylo učení Pravdy oznámeno lidem, aby zajistilo, že jejich víra zůstane silná. Jiná odhalení a lekce pravdy byla dána lidem prostřednictvím apoštolů, jiných oddaných následovníků a prostřednictvím proroka Jana Evangelisty. Potom mé Slovo, mé učení a všechno, co člověk potřebuje ke své nutné spáse, bylo takové, jaké mělo být. Nyní, kdy svět čelí největšímu posunu ve své historii, Bůh, můj Věčný Otec, poslal do světa nové proroky. Tito proroci, nemylte se, nepřinášejí nové učení, protože to není třeba. Jsou však posláni ze tří důvodů:

Prvním je připomenout lidstvu pravdu, obsaženou v Knize Zjevení. Druhým je vyburcovat lidi a upozornit je na čas, ve kterém žijí, aby si mohli znovu probudit svou víru. Třetím je, aby pomohli rozšířit obrácení, takže moji následovníci mohou zformovat největší armádu ze všech, aby zachránili duše. Já komunikuji s tímto a s jinými proroky, aby mé Slovo bylo slyšeno ve všech koutech světa.

Vzpomeňte si na moji absolutní lásku a soucit
Pozorně naslouchejte všem těmto poselstvím, která nejen hlásají mé Slovo, jak ho znáte, ale odhalují vám také moji absolutní lásku a soucit pro každého jednoho z vás. Vzpomeňte si také na mé veliké milosrdenství. Všem hříšníkům bude odpuštěno, požádají-li o vykoupení.

Důležitost svatého růžence a růžence Božího milosrdenství
Až udeří přírodní neštěstí, mějte na paměti, že modlitba, včetně svatého růžence a růžence Božího milosrdenství, pomůže mnoho z nich odvrátit. Nezapomeňte, moje hýčkané děti, že vy, které věříte ve Mne a v mého Věčného Otce a držíte se mých pokynů, se nemáte čeho bát. Dovolte Mi také vám připomenout, že v důsledku dvou velikých činů milosrdenství, které vám dávám – daru Ducha Svatého, který se rozhořel nad celým světem před několika dny a přicházejícím Velkým varováním, budou milióny lidí obráceni k Pravdě. To bude velký zázrak, a takový, jenž přinese radost davům lidí.

Pronásledování rudým drakem a těmi, kteří nejsou od Boha
Satan povstane prostřednictvím svých ubohých svedených následovníků, které odvedl ode Mne – jejich jediné naděje k věčné spáse – avšak jen na krátkou dobu. To bude, musím vás přesto varovat, strašné období pronásledování vedené rudým drakem a těmi politickými entitami, které nejsou od Boha. Sílu vytrvat během těchto zkoušek naleznete v modlitbách a ve svátostech. Všechny tyto události byly předpověděny a musí se stát, aby zlo bylo konečně ze světa vymýceno. Je tedy nutné, aby se tato očista a řada trestů uskutečnily. Protože jen pak bude svět připraven na Nový ráj na zemi.

Nikdy neignorujte mé volání. Pouze tehdy, až uvidíte, že proroctví vám odhalená prostřednictvím mých vyvolených poslů se začínají uskutečňovat, budete s jistotou vědět, že jsem to Já, kdo s vámi hovoří.


Váš božský Spasitel
Ježíš Kristus


zpět